Na obsah stránky

 

Životní situace

Aplikace Životní situace představuje souhrn praktických návodů na řešení některých vašich problémů prostřednictvím našeho úřadu. Dozvíte se v nich jak co zařídit, kam zajít, co si vzít s sebou.

Odstranění stavby

Vlastník stavby je povinen ohlásit stavebnímu úřadu záměr odstranit stavbu, terénní úpravy a zařízení (mimo výjimek zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, uvedených)

Ohlášení

Podle § 104 stavebního zákona pro jednoduché stavby, terénní úpravy a udržovací práce (viz. další informace), postačí ohlášení.

Společné povolení

Společné povolení lze vydat u staveb v působnosti obecného stavebního úřadu a dále u staveb leteckých, staveb drah, staveb dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací, vodních děl a staveb k účelům těžby, zpracování, transportu a ukládání radioaktivních surovin na území vyhrazeném pro tyto účely, u staveb souvisejících s úložišti radioaktivních odpadů obsahujících výlučně přírodní radionuklidy a u staveb v areálu jaderného zařízení, u staveb ropovodů a produktovodů a u staveb zařízení pro přenos elektřiny, zařízení pro přepravu plynu, zařízení pro uskladňování plynu nebo výrobny elektřiny o celkovém instalovaném elektrickém výkonu 100 MW a více.

U souboru staveb se příslušnost k vydání společného povolení řídí příslušností k povolení stavby hlavní souboru staveb. Stavební úřady příslušné k umístění nebo povolení vedlejších staveb souboru jsou ve společném územním a stavebním řízení dotčenými orgány a pro potřeby vydání společného povolení vydávají namísto rozhodnutí závazná stanoviska.

Souborem staveb se rozumí vzájemně související stavby, jimiž se v rámci jednoho stavebního záměru uskutečňuje výstavba na souvislém území nebo za společným účelem.

Stavbou hlavní souboru staveb se rozumí stavba, která určuje účel výstavby souboru staveb. Vedlejší stavbou v souboru staveb se rozumí stavba, která se stavbou hlavní svým účelem užívání nebo umístěním souvisí a která zabezpečuje uživatelnost stavby hlavní nebo doplňuje účel užívání stavby hlavní.

Společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru

Pro umístění a povolení stavby lze podle § 96a stavebního zákona vydat společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru tzv. „společný souhlas“.
Společný souhlas lze vydat pro stavby:
- v působnosti obecného stavebního úřadu
- stavby vymezené v § 15 odst. 1 písm. b) až d) stavebního zákona tj.: stavby drah; stavby dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací; vodních děl
- stavby vymezené v § 16 odst. 2 písm. d) stavebního zákona tj.: stavby k účelům těžby, zpracování, transportu a ukládání radioaktivních surovin na území vyhrazeném pro tyto účely, u staveb souvisejících s úložišti radioaktivních odpadů obsahujících výlučně přírodní radionuklidy a u staveb v areálu jaderného zařízení, u staveb ropovodů a produktovodů a u staveb zařízení pro přenos elektřiny, zařízení pro přepravu plynu, zařízení pro uskladňování plynu nebo výrobny elektřiny o celkovém instalovaném elektrickém výkonu 100 MW a více.

Příslušným k vydání společného souhlasu je stavební úřad příslušný k povolení stavby podle § 13 odst. 1, § 15 odst. 1 písm. b) až d) nebo § 16 odst. 2 písm. d) (společný souhlas lze vydat jen pokud je stavební úřad příslušným k povolení všech staveb, pokud se jedná o soubor staveb).

Společný souhlas lze vydat jen u staveb, které nepřekračují parametry uvedené v § 104 stavebního zákona (viz. další informace).

Stavební povolení

Stavební povolení se vyžaduje u staveb všeho druhu bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, účel a dobu trvání, nestanoví-li stavební zákon (z. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů) nebo zvláštní právní předpis jinak
Stavební povolení vyžadují změny staveb uvedených v § 104 stavebního zákona, jejichž provedení by mělo za následek překročení jejich parametrů.

Stavební řízení se vede také tehdy, jestliže stavební úřad rozhodl usnesením podle § 107 stavebního zákona, že ohlášený stavební záměr projedná ve stavebním řízení. Stavební řízení se nevede, je-li podána žádost o stavební povolení u stavebních záměrů podle § 103 stavebního zkona. Takovou žádost stavební úřad odloží a poučí stavebníka o oprávnění provést stavební záměr. Je-li stavebníkem u stavebních záměrů podle § 104 stavebního zákona namísto ohlášení podána žádost o stavební povolení, stavební úřad ji projedná ve stavebním řízení.

Stavební povolení lze nahradit veřejnoprávní smlouvou za podmínek uvedených v § 116 stavebního zákona nebo oznámením stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora za podmínek uvedených v § 117 stavebního zákona.

Stavební povolení se nevydává, pokud je vydáno společné povolení.

Územní rozhodnutí

Umisťovat stavby nebo zařízení, jejich změny, měnit vliv jejich užívání na území, měnit využití území a chránit důležité zájmy v území lze jen na základě územního rozhodnutí nebo územního souhlasu, nestanoví-li zákon jinak.
Územním rozhodnutím je rozhodnutí o
a) umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"),
b) změně využití území,
c) změně vlivu užívání stavby na území,
d) dělení nebo scelování pozemků,
e) ochranném pásmu.

Rozhodnutí o umístění stavby vymezuje stavební pozemek, umisťuje navrhovanou stavbu, stanoví její druh a účel, podmínky pro její umístění, pro zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení, pro ohlášení stavby a pro napojení na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu.
Rozhodnutí o změně využití území stanoví nový způsob užívání pozemku a podmínky jeho využití.
Rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území stanoví podmínky pro změnu užívání stavby, která má vliv na životní prostředí nebo nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu.
Rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků stanoví podmínky pro nové rozdělení nebo scelení pozemků.
Rozhodnutí o ochranném pásmu chrání stavbu, zařízení nebo pozemek před negativními vlivy okolí nebo chrání okolí stavby či zařízení nebo pozemku před jejich negativními účinky.

Další podrobnosti viz. další informace.

Územní souhlas

Podle § 76 odst. 1 stavebního zákona umisťovat stavby nebo zařízení, jejich změny, měnit vliv jejich užívání na území, měnit využití území a chránit důležité zájmy v území lze jen na základě územního rozhodnutí nebo územního souhlasu, nestanoví-li zákon jinak.

Územní souhlas vydá stavební úřad místo územního rozhodnutí, pokud jsou splněny tyto podmínky:
- záměr je v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše
- poměry v území se podstatně nemění a záměr nevyžaduje nové nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu.

Územní souhlas nelze vydat v případech záměrů, pro které je vyžadováno závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

Podle § 118 odst. 1 stavebního zákona se územní souhlas považuje za povolení stavby u stavebních záměrů podle § 103 stavebního zákona (viz. další informace).

Územní souhlas (místo územního rozhodnutí) postačí podle § 96 stavebního zákona v případech
a) stavebních záměrů uvedených v § 103 stavebního zákona,
b) ohlašovaných staveb, jejich změn a zařízení (§ 104 stavebního zákona),
c) změn staveb,
d) změn druhu pozemku a způsobu využití pozemků o výměře nad 300 m2 nejvíce však do 1000 m2,
e) staveb umisťovaných v uzavřených prostorech ohraničených existujícími budovami, pokud odpovídají jejich způsobu užívání, nemění se vnější půdorysné ohraničení a výškové uspořádání prostoru,
f) terénních úprav do 1,5 m výšky nebo hloubky o výměře nad 300 m2 nejvíce však do 1000 m2 na pozemcích, které nehraničí s veřejnými pozemními komunikacemi nebo veřejným prostranstvím1), pokud nedochází k nakládání s odpady,
g) odstavných, manipulačních, prodejních, skladových nebo výstavních ploch nad 300 m2 nejvíce však do 1000 m2, které neslouží pro skladování nebo manipulaci s hořlavými látkami nebo látkami, které mohou způsobit znečištění životního prostředí.

Územní souhlas (1. který je vydán namísto územního rozhodnutí u staveb a zařízení a jejich změn a změn využití území, 2. který se považuje za povolení stavby u záměrů dle § 103 stavebního zákona) vydá stavební úřad na základě podaného oznámení záměru. Rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas nevyžadují: viz. další informace. Rozhodnutí o změně využití území ani územní souhlas nevyžadují: viz. další informace.

Užívání dokončené stavby

Dokončenou stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu, nebo kolaudačního rozhodnutí, pokud se jedná o stavbu:
- uvedenou v § 103 odst. 1 písm. e) bodech 4 až 8 stavebního zákona (viz další informace),
- stavbu, u které postačí ohlášení stavebnímu úřadu podle § 104 odst. 1 písm. a) až d) a k) nebo podle zvláštního právního předpisu (§ 15a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.), nebo pokud vyžaduje stavební povolení, a jedná-li se o
a) stavbu veřejné infrastruktury,
b) stavbu, jejíž vlastnosti nemohou budoucí uživatelé ovlivnit,
c) stavbu, u které bylo stanoveno provedení zkušebního provozu,
d) změnu stavby, která je kulturní památkou,
e) vodní dílo podle § 15a odst. 3 vodního zákona,

Stavebník zajistí, aby byly před započetím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky a měření předepsané zvláštními právními předpisy.

Podle § 152 odst. 5 stavebního zákona dokončení stavby, která byla prováděna na základě povolení vydaného podle tohoto zákona, ale nepodléhá kolaudaci, je stavebník povinen neprodleně ohlásit stavebnímu úřadu. Pokud je stavba předmětem evidence v katastru nemovitostí nebo její výstavbou dochází k rozdělení pozemku, doloží stavebník k ohlášení geometrický plán. Pokud se stavba nachází na území obce, která vede technickou mapu obce a pro účely jejího vedení vydala obecně závaznou vyhlášku, stavebník rovněž doloží doklad o tom, že příslušnému obecnímu úřadu byly ohlášeny a doloženy změny týkající se obsahu technické mapy obce.

U stavby pravomocně povolené podle zákona č. 50/1976 Sb, o územním plánování a stavebním řádu (lze zjistit z výrokové části stavebního povolení) se provede kolaudační řízení podle § 77 z. č. 50/1976 Sb.

Změna v účelu užívání stavby

Podle § 126 odst. 1 stavebního zákona Stavbu (ve smyslu stavebního zákona je pod pojmem stavba, nutno rozumět podle okolností i její část - i jednotlivá místnost) lze užívat jen k účelu vymezenému zejména v kolaudačním rozhodnutí, v oznámení o užívání stavby nebo v kolaudačním souhlasu. Nevyžaduje-li stavba kolaudaci podle § 119 odst. 1 stavebního zákona, lze ji užívat jen k účelu vymezenému v povolení stavby.

Podle § 126 odst. 2 stavebního zákona změna v účelu užívání stavby, v jejím provozním zařízení, ve způsobu výroby nebo v jejím podstatném rozšíření a změna v činnosti, jejíž účinky by mohly ohrozit život a veřejné zdraví, život a zdraví zvířat, bezpečnost nebo životní prostředí, nebo změna doby trvání dočasné stavby nebo změna dočasné stavby na stavbu trvalou, je přípustná jen na základě souhlasu nebo povolení stavebního úřadu. Ustanovení § 81 stavebního zákona (Rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území) není dotčeno.

 

Sloupek 2

MěÚ Trutnov
Slovanské náměstí 165
541 01 Trutnov
tel : +420 499 803 111
fax: +420 499 803 103

podatelna@trutnov.cz
ID DS (3acbs2c)

IČO:
00278360
DIČ:CZ00278360
č.ú.:124601/0100
load