Na obsah stránky

 

Životní situace

Aplikace Životní situace představuje souhrn praktických návodů na řešení některých vašich problémů prostřednictvím našeho úřadu. Dozvíte se v nich jak co zařídit, kam zajít, co si vzít s sebou.

Havarijní situace, povodňová situace

Oznámení o zjištěném znečištění životního prostředí, oznámení o povodňové situaci

Kácení dřevin rostoucích mimo les.

Kácení dřevin rostoucích mimo les se řídí podle § 8 zákona č. 114/1992 Sb.,o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

Koordinované závazné stanovisko

Vydání koordinovaného závazného stanoviska podle ustanovení § 4 odst. 7 stavebního zákona, zahrnující požadavky na ochranu všech dotčených veřejných zájmů, které dotčený orgán (Městský úřad Trutnov) hájí podle zvláštních zákonů.

Odnětí (omezení) lesních pozemků - pozemků určených plnění funkcí lesa.

Odnětí (omezení) lesních pozemků se řídí zákonem č.289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)

Povolení k odběru podzemní vody

Povolení k nakládání s vodami je jedním ze základních institutů vodního práva. Bez tohoto povolení nelze s povrchovými ani podzemními vodami nakládat, nejedná-li se o obecné nakládání. V případě povrchových vod je povolení třeba:

· k jejich odběru,
· k jejich akumulaci,
· k jejich čerpání za účelem snižování jejich hladiny,
· k umělému obohacování podzemních zdrojů povrchovou vodou,
· k jinému nakládání s nimi.

Podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, nejsou podzemní vody předmětem vlastnictví ani příslušenstvím pozemku, na kterém se nacházejí, a lze s nimi nakládat - odebírat je pouze na základě povolení příslušného vodoprávního úřadu.

Povolení k odběru povrchové vody

Povolení k nakládání s vodami je jedním ze základních institutů vodního práva. Bez tohoto povolení nelze s povrchovými ani podzemními vodami nakládat, nejedná-li se o obecné nakládání. V případě povrchových vod je povolení třeba:

k jejich odběru,
k jejich vzdouvání, popřípadě akumulaci,
k využívání jejich energetického potenciálu,
k užívání těchto vod pro chov ryb nebo vodní drůbeže, popřípadě jiných vodních živočichů, za účelem podnikání,
k jinému nakládání s nimi.
Bez povolení lze odebírat povrchové vody pro vlastní potřebu (např. zalévání zahrádky pomocí konve…), pokud k tomu není třeba zvláštního technického zařízení (např. čerpadlo). V takových případech se jedná o tzv. obecné nakládání s vodami.

Povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních

Každý (fyzická osoba, fyzická osoba podnikající i právnická osoba), kdo vypouští odpadní vody do vod povrchových nebo podzemních, musí mít platné povolení příslušného vodoprávního úřadu podle § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona.

Ten, kdo má takové povolení, je oprávněn vypouštět odpadní vody do vod povrchových nebo podzemních v rozsahu a po dobu uvedenou v tomto povolení.

Vydání loveckého lístku

Kdo loví zvěř, musí mít u sebe lovecký lístek, povolenku k lovu a potvrzení o povinném pojištění; při lovu se zbraní též zbrojní průkaz a průkaz zbraně a při lovu s loveckým dravcem jeho evidenční kartu. Tyto průkazy je povinen ten, kdo loví zvěř, předložit na požádání orgánu policie, orgánu státní správy myslivosti, mysliveckému hospodáři a myslivecké stráži příslušné honitby.

Lovecké lístky vydává orgán státní správy myslivosti, v jehož obvodu má žadatel trvalý pobyt. Cizincům a českým občanům, kteří nemají trvalý pobyt v České republice, vydává lovecký lístek orgán státní správy myslivosti, v jehož obvodu se zdržují.

Lovecké lístky se vydávají:

a) pro české občany na dobu neurčitou, nebo na dobu určitou, a to 1 den, nebo 5 dní, nebo 30 dní, nebo 6 měsíců, nebo 1 rok,

b) pro žáky a posluchače odborných škol, na kterých je myslivost povinným vyučovacím předmětem, se vydává na jeden školní nebo akademický rok, nejdéle však do ukončení studia na takové škole,

c) pro cizince na dobu určitou, a to 1 den, nebo 5 dní, nebo 30 dní, nebo 6 měsíců, nebo 1 rok. Cizincem se pro účely vydání loveckého lístku rozumí fyzická osoba, která nemá na území České republiky trvalý pobyt.

Vydání rybářského lístku

Rybářský lístek je povinen mít každý, kdo loví ryby v rybářském revíru. Tato povinnost vyplývá
z ustanovení § 13 odst.7,8 zákona č. 99/2004 Sb.,o rybnikářství, výkonu rybářského práva,
rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů
( zákon o rybářství),ve znění pozdějších předpisů a § 10 vyhlášky č. 197/2004 Sb.
k provedení zákona o rybářství.
Rybářský lístek se vydává pro celé území České republiky na dobu neurčitou, 10 let, 3 let, 1 roku nebo 30 dní ode dne jeho vydání.

Vynětí ze zemědělského půdního fondu.

Vynětí ze zemědělského půdního fondu se řídí podle § 9 zákona ČNR č. 334/92 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění pozdějších změn a doplňků

Závazné stanovisko ke stacionárnímu zdroji znečišťování ovzduší

Jedná se o závazné stanovisko, které je vydáno dle ustanovení § 11 odst. 3 zákona o ochraně ovzduší. Obecní úřad obce s rozšířenou působností vydává závazné stanovisko k umístění, provedení a užívání stavby stacionární zdroje z hlediska ochrany ovzduší u stacionárních zdrojů neuvedených v příloze č. 2 tohoto zákona.

Závazné stanovisko z hlediska nakládání s odpady

Z hlediska zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění je třeba vydání závazného stanoviska k terénním úpravám a k odstranění stavby podléhající ohlášení nebo povolení podle stavebního zákona.
 

Sloupek 2

MěÚ Trutnov
Slovanské náměstí 165
541 01 Trutnov
tel : +420 499 803 111
fax: +420 499 803 103

podatelna@trutnov.cz
ID DS (3acbs2c)

IČO:
00278360
DIČ:CZ00278360
č.ú.:124601/0100
load