Na obsah stránky

 

Životní situace

Aplikace Životní situace představuje souhrn praktických návodů na řešení některých vašich problémů prostřednictvím našeho úřadu. Dozvíte se v nich jak co zařídit, kam zajít, co si vzít s sebou.

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Ohlášení živnosti - fyzická osoba s trvalým pobytem na území ČR

Živností je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní zodpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů.

Živnost může provozovat každá fyzická osoba, která splní podmínky stanovené živnostenským zákonem a získá příslušné živnostenské oprávnění. Řemeslné živnosti jsou uvedeny v příloze č. 1, vázané živnosti v příloze č. 2 a seznam oborů činností náležejících do živnosti volné v příloze č. 4 živnostenského zákona.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Ohlásit živnost může fyzická osoba, která dosáhla věku 18ti let a je způsobilá k právním úkonům, příp. zmocněnec na základě písemné plné moci.

Podmínky a postup řešení:

Fyzická osoba, která hodlá provozovat ohlašovací živnost, je povinna tuto skutečnost písemně ohlásit kterémukoliv obecnímu živnostenskému úřadu.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Ohlášení živnosti se podává v písemné nebo elektronické formě. Podání lze učinit osobně nebo v zastoupení.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • Městský úřad Trutnov, Slovanské nám. 165, živnostenský odbor, oddělení registrace

  kancelář dveře číslo 202,203,204

  Úřední hodiny.

  Po a St : 8.00 - 17.00

  Út a Čt : 8.00 - 15.00

  Pá : 8.00 - 14.30

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

 • Doklad prokazující odbornou způsobilost podnikatele, popřípadě odbornou způsobilost odpovědného zástupce, pokud je zákonem vyžadována.
 • Doklad o vlastnickém nebo jiném právu k objektům a prostorám, v nichž je místo podnikání, liší-li se od trvalého bydliště (k doložení právního důvodu pro užívání prostor postačí písemné prohlášení vlastníka nemovitosti, bytu nebo nebytového prostoru, kde jsou prostory umístěny, případně prohlášení osoby oprávněné nemovitostí, bytem nebo nebytovým prostorem jinak nakládat, že s umístěním souhlasí). Má-li fyzická osoba bydliště v sídle obecního úřadu, musí doložit souhlas obce s umístěním místa podnikání v jeho sídle.
 • Pokud je ustanoven odpovědný zástupce, pak jeho prohlášení, že souhlasí s ustanovením do funkce, s převzetím povinností v rozsahu stanoveném živnostenským zákonem. Podpis na čestném prohlášení musí být úředně ověřen, neučinil-li odpovědný zástupce prohlášení osobně před živnostenským úřadem.
 • Doklad o zaplacení správního poplatku (ústřižek složenky, výpis z účtu, stvrzenka z pokladního bloku).
 • Při jednání na živnostenském úřadě prokazuje fyzická osoba svoji totožnost platným průkazem totožnosti.
 • V případě zplnomocnění zástupce - pro všechna jednání před živnostenským úřadem je nutná písemná plná moc.

Formuláře:

 • Při osobním jednání je umožněno elektronické podání, tzn. klient navštíví živnostenský úřad, nevyplňuje formulář, nahlásí pracovnici své identifikační údaje a ústně učiní veškerá oznámení. Ta tyto skutečnosti zapíše do systému, vytiskne celé ohlášení živnosti a klient správnost údajů stvrdí svým podpisem. Teprve poté je proveden zápis do živnostenského rejstříku. Nic však nebrání, aby klient navštívil pracoviště živnostenského úřadu již s předvyplněným formulářem.
  Pokud je ustanoven odpovědný zástupce, pak jeho prohlášení, že souhlasí s ustanovením do funkce, s převzetím povinností v rozsahu stanoveném živnostenským zákonem. Podpis na čestném prohlášení musí být úředně ověřen, neučinil-li odpovědný zástupce prohlášení osobně před živnostenským úřadem.
  Formuláře jsou k dostání na MěÚ Trutnov, živnostenský odbor, oddělení registrace.

Správní a jiné poplatky:

Správní poplatek za ohlášení živnosti při vstupu do živnostenského podnikání je 1000,- Kč a je splatný při podání. Přijetí dalšího ohlášení, kdy podnikatel je již zapsán v živnostenském rejstříku je 500 Kč.

Správní poplatek lze uhradit v hotovosti přímo na pracovišti živnostenského odboru nebo poštovní poukázkou A-V nebo převodem z účtu.  V žádném případě nelze tento správní poplatek uhradit kolkovou známkou!

Doklad o uhrazení správního poplatku je vždy nutné přiložit k ohlášení živnosti.


Lhůty pro vyřízení:

Splnil-li ohlašovatel všechny podmínky stanovené zákonem, provede živnostenský úřad zápis do živnostenského rejstříku do 5 dnů ode dne doručení ohlášení a vydá podnikateli výpis.

Nemá-li ohlášení zákonem stanovené náležitosti, živnostenský úřad vyzve ohlašovatele k odstranění závad a ve výzvě stanoví přiměřenou lhůtu k jejich odstranění. Po dobu lhůty uvedené ve výzvě neběží lhůta pro provedení zápisu do živnostenského rejstříku.

Neodstraní-li podnikatel závady v ohlášení ve stanovené lhůtě, živnostenský úřad zahájí řízení a rozhodne o tom, že živnostenské oprávnění ohlášením nevzniklo.

V případě, že živnostenský úřad rozhodne o tom, že živnostenské oprávnění ohlášením nevzniklo, lze proti takovému rozhodnutí podat odvolání a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení. Odvolání se podává u zdejšího úřadu a rozhoduje o něm Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor vnitra a krajský živnostenský úřad.


Další účastníci (dotčení) postupu:

 • Odpovědný zástupce, je-li ustanoven.

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Další činnosti nejsou požadovány.

Můžete využít tuto elektronickou službu:

 • Lze využít elektronickou podatelnu Živnostenského rejstříku nebo s kvalifikovaným elektronickým podpisem elektronickou podatelnu městského úřadu.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Další informace:

 • Další informace lze získat na Městském úřadu Trutnov, Slovanské nám. 165, živnostenský odbor, oddělení registrace

  kancelář dveře číslo 202,203,204

  tel. 499 803 261 - pí Nývltová
  499 803 262 - pí Štenclová
  499 803 263 - pí Rozsívalová
  499 803 264 - pí Rybářová
  499 803 265 - pí Beranová
  499 803 269 - pí Richterová

Datum poslední aktualizace: 2.1.2023

 

Sloupek 2

MěÚ Trutnov
Slovanské náměstí 165
541 01 Trutnov
tel : +420 499 803 111
fax: +420 499 803 103

podatelna@trutnov.cz
ID DS (3acbs2c)

IČO:
00278360
DIČ:CZ00278360
č.ú.:124601/0100
load