Odbor živnostenský

Do působnosti odboru patří výkon činnosti živnostenského úřadu v souladu s ustanoveními zákona č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů v rozsahu stanoveném zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) aj.

Základní působnost

Do působnosti odboru patří výkon činnosti živnostenského úřadu v souladu s ustanoveními zákona č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů v rozsahu stanoveném zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Odbor živnostenský je centrálním registračním místem pro podnikatele v souladu s § 45a zákona č. 214/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Náplní odboru je provádět živnostenskou kontrolu a ukládat pokuty za porušení povinností podle živnostenského zákona, jakož i plnit další úkoly stanovené živnostenskému úřadu zvláštními právními předpisy (zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

Činnost odboru, který je kontaktním místem Czech POINT, prostřednictvím kterého lze požádat o výpis z veřejných i neveřejných rejstříků, spočívá dále ve vedení živnostenského rejstříku a ve vedení evidence zemědělských podnikatelů v rozsahu stanoveném zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů. 

Vnitřní členění odboru

vedoucí odboru,
oddělení registrace,
oddělení kontroly.

(Ž) Odbor živnostenský