2012 - Zveřejnění informací

V roce 2012 odpovídal Městský úřad v Trutnově na žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. Zde si můžete přečíst odpovědi...

informace_m.gifheight
Žádosti o informace v roce 2012

 
1. Žádost společnosti HORIZONT - NARE s. r. o., Široká 3, 736 01 Havířov-Město

Věc: Zaslání informace dle zákona 106/1999Sb., zda vaše obec /městys, město/ plánuje v roce 2012 investice, které budou spojeny s řešením bezbariérovosti, a to pomocí schodolezů, schodišťových plošin, zdvižných vertikálních plošin /výtahů pro ZTP/, nájezdových ramp, stropních závěsných systémů, apod. Informace poskytnuta dopisem tajemníka MěÚ s následující informací:  V roce 2012 město takové investice neplánuje.

2. Žádost společnosti AMA, s. r. o., Voroněžská 144/20, 460 01 Liberec
Věc: Zaslání investičních plánů města pro rok 2012.
Informace poskytnuta dopisem tajemníka MěÚ s následující informací:  v roce 2012 plánuje město následující investice:
- Kanalizace Bojiště Výstavba nové kanalizační sítě, zahájení 2011, dokončení 4/2012, investiční náklady 35 mil. Kč, dodavatel BAK stavební společnost a.s. Trutnov - Dotace SFŽP
- Kanalizace Volanov Výstavba nové kanalizační sítě, zahájení cca 06/2012, dokončení 10/2013, investiční náklady cca 50 mil. Kč, probíhá výběrové řízení na dodavatele stavby - Dotace SFŽP
- Kulturní setkání na čs-polských hranicích - galerie draka Rekonstrukce sklepních prostor školy pro galerii draka, tj. stavební práce a umělecké dílo, zahájení květen 2012, dokončení říjen 2012, investiční náklady cca 10 mil. Kč, probíhá výběrové řízení na dodavatele stavby - Dotace Euroregion Glacensis
- Rekonstrukce muzea Podkrkonoší Sanace krovu, odstranění dřevomorky, zvýšení únosnosti stropů, zastřešení atria. Zahájení 04/2012, dokončení 12/2012, investiční náklady cca 10 mil. Kč, probíhá výběrové řízení na dodavatele stavby.

3. Žádost pana Ing. M. H.
Věc: Žádost o vyplnění dotazníku pro provedení výzkumu.
Informace poskytnuta dopisem tajemníka MěÚ s následující informací: Byl zaslán vyplněný dotazník s 30 otázkami v oblasti veřejných zakázek.

4. Žádost společnosti Business Media CZ, s. r. o., Nádražní 32, 150 00  Praha 5
Věc: Zaslání investičních plánů města pro rok 2012.
Informace poskytnuta dopisem tajemníka MěÚ - stejné jako u žádosti č. 2.

5. Žádost společnosti BEAS, a.s. se sídlem Horárova 1620, Hradec Králové
Věc: Žádost o informace:- zda v průběhu roku 2010 a 2011 podávalo občanské sdružení Pekaři-severovýchod, IČ 226 76 783, nějaké připomínky či námitky k územnímu plánu a jednotlivým stavebním řízením. Pokud ano, tak jaké, resp. v jakých konkrétních věcech? Podalo generální žádost o podávání informací o zahajovaných stavebních řízeních, kdy můžou být dotčeny zájmy ochrany přírody? 
- zda v průběhu roku 2010 a 2011 podávalo občanské sdružení AKÁT, IČ 228 84 386, nějaké připomínky či námitky k územnímu plánu a jednotlivým stavebním řízením. Pokud ano, tak jaké, resp. v jakých konkrétních věcech? Podalo generální žádost o podávání informací o zahajovaných stavebních řízeních, kdy můžou být dotčeny zájmy ochrany přírody?
- žádala občanská sdružení Pekaři-severovýchod, IČ 226 76 783 a   AKÁT, IČ 228 84 386 o účastenství v jiných než územních a stavebních řízeních, nebo podávala nějaké připomínky v jiných věcech?
Informace poskytnuta odborem výstavby:
Obě občanská sdružení nepodávala připomínky ani námitky k řízení vedená odborem v letech 2010 a 2011.

6. Žádost společnosti Rýcholka, s. r. o., 544 42 Choustníkovo Hradiště čp. 26
Věc: 1. Kolik bylo Vaším správním úřadem uděleno povolení s instalací reklamních a informačních tabulí v ochranném pásmu silnice ve Vašem správním obvodu za posledních 5 let.                    
2. Pokud bylo Vámi uděleno povolení s instalací reklamních a informačních tabulí v ochranném pásmu silnice ve Vašem správním obvodu za posledních 5 let, konkrétně na které.
3. Pokud nebylo Vámi uděleno povolení s instalací reklamních a informačních tabulí, za posledních 5 let, tak konkrétně se kterými jste zahájili řízení o jejím odstranění za posledních pět let.
Informace poskytnuta dopisem tajemníka MěÚ:
ad. 1 - žádné
ad. 2 - žádné
ad. 3 - MAGNIFICA s. r. o., nám 14. října 1307/2, 150 00 Praha - Smíchov, katastrální území Pilníkov III, p.p.č.637/3.

7. Žádost Občanského sdružení Zelený Trutnov, Úpická 146, 541 01 Trutnov
Věc: zaslání kopie rozhodnutí, kterým bylo povoleno kácení stromů na parcele č. 1271 k.ú. Trutnov-Kryblice, v jakém termínu bylo toto rozhodnutí, v souladu se správním řádem, vyvěšeno na úřední desce.
Informace poskytnuta dopisem tajemníka MěÚ:
Bylo zasláno rozhodnutí. Vydané rozhodnutí nebylo zveřejněné (vyvěšené) na úřední desce MěÚ Trutnov, protože v tomto případě to zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve z nění pozdějších předpisů a zákon č.500/2004 Sb., správní řád, neukládá. 
8. Žádost společnosti SLUNETA a.s., Hodonínská 1624, 696 03 Dubňany
Věc: poskytnutí informace o velikosti finanční podpory mužskému a mládežnickému basketbalu ze schváleného rozpočtu města, v rozdělení na dotaci do basketbalového klubu a případnou dotaci na uhrazení jiných sportovních nákladů. 
Informace poskytnuta dopisem tajemníka MěÚ:
Sportovní oddíly získávají dotace z rozpočtu města na základě svých žádostí, ve kterých uvádějí na jaké činnosti bude dotace využita. Dotace se poskytuje jako celková částka, není rozdělena na dotaci do týmu a dotaci na uhrazení jiných sportovních nákladů.
TJ Lokomotiva Trutnov, občanské sdružení, pro basketbalový tým mužů dostalo pro rok 2012 z rozpočtu města částku 150 000,- Kč na provoz a činnost týmu. Příspěvek byl schválen ZM dne 20. 2. 2012 usnesením č. 2012-29/1.
TJ Lokomotiva Trutnov, občanské sdružení, pro oddíl basket-mládež získalo z rozpočtu města částku 20 000,- Kč na pořádání turnajů mládeže. Příspěvek byl schválen RM dne 10. 4. 2012 usnesení č. 2012-328/7.

9. Žádost společnosti Geronimo Agency s. r. o.

Věc: poskytnutí informace - stížnost na nezákonné podnikání na městském pozemku.
Informace poskytnuta dopisem tajemníka MěÚ:
Jaký fyzický nebo právnický subjekt se tohoto přestupku dopustil a s kým tudíž bylo zahájeno správní řízení? Jak bylo ze strany města Trutnov dále pokračováno ve věci správního řízení proti tomuto pachateli, jaký byl průběh řízení a jeho výsledek? Jaké bylo vydáno rozhodnutí, jaké sankce byly dotyčnému subjektu uděleny, jaké z toho pro něho byly vyvozeny důsledky a jaké bylo odůvodnění tohoto rozhodnutí? K bodu 2. se město Trutnov ke správnímu přestupkovému řízení nepřipojilo, neboť nájemné za neoprávněný zábor pozemku bylo uhrazeno před zahájením přestupkového řízení.K bodu 1. a 3. bylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí poskytnutí informací týkajících se soukromí fyzické osoby. Žadatel se proti rozhodnutí odvolal. Odvolání vyřizoval Královéhradecký kraj, který odvolání zamítl a potvrdil rozhodnutí města. 

10. Žádost společnosti Geronimo Agency s. r. o.
Věc: Sdělení informací k uzavřené nájemní smlouvě p. p. č. 230/8 v k.ú. Bojiště u Trutnova.
Informace poskytnuta dopisem tajemníka MěÚ:Ke dni vyřízení žádosti nebyla smlouva podepsána.

11. Žádost společnosti Hnutí Duha
Věc: Žádost o poskytnutí informace o míře využití komunálních odpadů.
Informace poskytnuta dopisem tajemníka MěÚ:Informace byla poskytnuta s grafickými přílohami.

12. Žádost pana B. S., Trutnov
Věc: Žádost o poskytnutí informace o kácení stromů na p.p.č. 2502 v kat. úz. Trutnov.
Informace poskytnuta dopisem tajemníka MěÚ:Žadateli byla poskytnuta kopie rozhodnutí.

13. Žádost paní Ing. V. M., Trutnov
Věc: Žádost o informace ohledně festivalu Obscene Extréme.
Informace poskytnuta dopisem tajemníka MěÚ:Informace byla poskytnuta včetně kopie nájemní smlouvy.

14. Žádost pana B. S., Trutnov
Věc: Žádost o poskytnutí informace ohledně výstavby na p.p.č. 2502 v kat. úz. Trutnov.
Informace poskytnuta dopisem tajemníka MěÚ: Ohledně oznámení o nepovolených a neohlášených stavebních pracích na předmětném pozemku, provede stavební úřad výkon státního dozoru ve věcech územního plánování a stavebního řádu podle ustanovení § 171 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Sdělení o nepovoleném ukládání odpadů na výše zmíněném pozemku bylo předáno majetkovému odboru, který spravuje majetek města, k prošetření.

15. Žádost pana M. L., Trutnov
Věc: Žádost o informaci ohledně poskytnutí příspěvků na festivaly konané v Trutnově.
Informace poskytnuta dopisem tajemníka MěÚ:Příspěvek čerpala pouze společnost Geronimo Agency, s. r. o. (viz tabulka), ostatní pořadatelé festivalů příspěvek z rozpočtu města nečerpali.

rok

částka

2005

0

2006

200 000,00

2007

200 000,00

2008

0

2009

20 000,00

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

celkem:

420 000,0016. Žádost společnosti Textil Invest Group a. s. 
Věc: Žádost o informaci ohledně nájemní smlouvy na pozemky 149/10 a 149/14 v k. ú. Trutnov. Informace poskytnuta dopisem tajemníka MěÚ:Žadateli byla informace poskytnuta včetně kopie nájemní smlouvy a dodatků.

17. Žádost paní Š. B., Sokolov
Věc: Informace ohledně projednávání přestupků za rok 2012 a 2011 - počet, odvolání, odložení, atd.Informace poskytnuta dopisem tajemníka MěÚ:Žadatelce byla informace poskytnuta dopisem tajemníka MěÚ.

18. Žádost pan J. P., Králíky
Věc: Informace ohledně památkových zón.Informace poskytnuta dopisem tajemníka MěÚ:Žadateli byla poskytnuta následující informace: 1) Kolik památkových zón a v kterých městech (obcích) leží v územní působnosti Vašeho správního orgánu? a) městské památkové zóny :- Trutnov- Žacléř- Pilníkov b) zóny lidové architektury :- Radvanice- Jívka - Dolní Vernéřovice- Pec pod Sněžkou - Modrý Důl- Pec pod Sněžkou (Velká Úpa) - Velké Tippeltovy boudy - Malá Úpa - Šímovy chalupyZ tohoto přehledu vyplývá, že na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Trutnov se nachází 3 městské památkové zóny a 5 zón lidové architektury. 
2) Došlo v některé z uvedených památkových zón k povolení osazení plastových oken? Plastová okna nejsou na území památkových zón povolována.

19. Žádost pana B. S., Trutnov
Věc: Informace ohledně skládky v ulici Mánesova, zjištění původce odpadu a řešení.Informace poskytnuta dopisem ředitele Městské policie. 

20. Žádost pana D. H., Letovice
Věc: Informace ohledně obce a institucí ve správním obvodu města Trutnova.Informace poskytnuta dopisem tajemníka MěÚ:

21. Žádost paní I. T., Chrastava
Věc: Žádost o poskytnutí informací ohledně plakátovacích ploch na pozemcích města -  p. p. 1996/1 v kat. úz. Trutnov  a p. p. 2047 a  933/20 v kat. úz. Horní Staré Město.Informace poskytnuta dopisem tajemníka MěÚ: