2017 - Zveřejnění informací

Stav k 31.12. 2017 - V tomto roce odpovídal zatím Městský úřad v Trutnově na tyto žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. Zde si můžete přečíst odpovědi...

informace_m.gif

Žádosti o informace v roce 2017


1. P. V., Tachov 1
Věc: Poskytnutí informace - rozhodnutí ve věci správního řízení o přestupku, spisu sp.zn. 2016/6119/SPR/SMM, týkající se provozu motorového vozidla. Vzhledem k tomu, že žadatel o informaci nebyl účastníkem předmětného řízení, ani jeho zmocněncem, ani nedokládal důvod právního zájmu ve smyslu správního řádu, byla mu požadovaná informace poskytnuta v anonymizované podobě (tj. znečitelnění jmen, příjmení a registrační značky předmětného vozidla). Informace byla poskytnuta. 

2. Mgr. V. W., 751 24 Přerov
Věc: Poskytnutí informace - kolik bylo v letech 2014 až 2016 na ORP Trutnov vyřízeno žádostí o trvalé/dočasné vyjmutí ze ZPF. Žadateli byla poskytnuta informace o počtech vyjmutí ze ZPF (trvalém/dočasném) takto: v roce 2014 to bylo 64/2, v roce 2015 to bylo 91/4, v roce 2016 to bylo 130/5. Informace byla poskytnuta.

3. ING-FOREST s.r.o., Kotkova 988, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
Věc: Poskytnutí informace - k zadání zpracování lesního hospodářského plánu s platností od 1.1.2017 do 31.12.2026 pro lesy v majetku města Trutnova a směrnice města Trutnova pro zadávání zakázek malého rozsahu. Žádost byla podána již v roce 2016, pod číslem 62/2016, kdy byla rozhodnutím města odmítnuta. Žadatel proti rozhodnutí podal odvolání, na základě kterého Krajský úřad Královéhradeckého kraje vydané rozhodnutí o odmítnutí zrušil a věc vrátil k dalšímu řízení se svým závazným stanoviskem. Následně byla informace v celém požadovaném rozsahu žadateli poskytnuta do datové schránky.

4. Odvoz Vozu s.r.o, Americká 362/11, 120 00 Praha 2
Věc: Poskytnutí informace - částí spisu vedeného ke správnímu řízení o správním deliktu, spisová značka 2016/7322/SPR-SROV. Žadatel je zmocněncem účastníka předmětného řízení, proto mu byly požadované části spisu poskytnuty bez provedení anonymizace osobních údajů. Informace byla poskytnuta.

5. JUDr. T. P., 742 45 Fulnek
Věc: Poskytnutí informací - veškerých smluv mezi městem Trutnovem a společností Českomoravská komoditní burza Kladno a jejími Dohodci. Dále zadávacích podmínek k zadávacím řízením resp. poptávkovým řízením realizovaným v letech 2013 až 2016 městem Trutnovem s uvedenými Dohodci. Současně žadatel požaduje zveřejnění těchto informací způsobem umožňujícím dálkový přístup. Informace byly poskytnuty. S ohledem na velký objem dat, které tyto informace přestavují (přes 12 MB), je zveřejňována způsobem umožňujícím dálkový přístup jen tato průvodní informace.

6. Mgr. M. J., za Biokontakt, z. s., IČO 26549875
Věc: Poskytnutí informací - dokumentů souvisejících s plánovanou výstavbou nové hasičské zbrojnice v HSM Trutnov - studie proveditelnosti, text oznámení zahájení územního řízení, závazné stanovisko odboru ŽP MěÚ Trutnov, související koordinovaná stanoviska, texty zadání zpracování projektu a informace, kde se lze seznámit s podklady ke koupi pozemku pro uvedený záměr výstavby. Informace byla poskytnuta. S ohledem na velký objem dat, které tyto informace přestavují (přes 10 MB), je zveřejňována způsobem umožňujícím dálkový přístup jen tato průvodní informace.

7. AMA, s.r.o., IČO 61327557, Voroněžská 144/20, 460 01 Liberec 1
Věc: Poskytnutí informace - zaslání investičních plánů města Trutnova na rok 2017, případně na výhled 2017 až 2020, a případně dokončovaných akcí z minulých let. Informace o plánovaných investičních akcích byla žadateli poskytnuta v souladu se žádostí e-mailem.

8. Ing. M. J., 190 00 Praha 9
Věc: Poskytnutí informací - ze správního spisu 2016/2079/SPR/SMM, kde žadatel je zmocněncem účastníka řízení. Informace byla žadateli poskytnuta do datové schránky.

9. O. K., 530 02 Pardubice
Věc: Poskytnutí informací - týkající se pozemkových parcel 170/10 a 170/4 v k.ú. Horní Malá Úpa. Informace byla žadateli poskytnuta doporučeným dopisem.

10. Istav Media, s.r.o, IČ: 03441725, Nádražní ul. 762/32, Praha 5 - Smíchov
Věc: Poskytnutí informace - zaslání investičních plánů města Trutnova na rok 2017. Informace o plánovaných investičních akcích byla žadateli poskytnuta v souladu se žádostí e-mailem.

11. Ing. P. S., 779 00 Olomouc
Věc: Poskytnutí informace - týkající se vlastnictví a provozování radaru a zaslání snímku ze dne 31.12.2016 se záznamem vozidla v žádosti uvedené RZV. Informace byla poskytnuta zasláním doporučeným dopisem.

12. D. S., 691 41 Břeclav
Věc: Poskytnutí informace - zda vedeme jakoukoliv evidenci šikanózních žádostí o informace, pokud ano, kolik takových žádostí evidujeme, a jaký byl celkový počet žádostí za roky 2016 - 2016. Informace o tom, že takovouto evidenci nevedeme, byla poskytnuta zasláním e-mailové zprávy.

13. Ing. Z. P., 541 01 Trutnov
Věc: Poskytnutí informace - o počtu a umístění výherních hracích automatů povolovaných obcí. Informace byla poskytnuta zasláním e-mailové zprávy.

14. K. Š., 541 01 Trutnov
Věc: Poskytnutí informace - dokumentace k vodnímu dílu "vrtaná studna na p.p.č. 889/21 v k.ú. Trutnov". Informace byla poskytnuta zasláním zprávy doporučeným dopisem.

15. AD auditoři a daňoví poradci, a.s., IČ 25266292, Bratří Štefanů 1069/79b, 500 02 Hradec Králové
Věc: Poskytnutí informace - ze správního spisu 2016/14577/SPR-SR/NOH. Informace byla poskytnuta zasláním zprávy do datové schránky.

16. Ing. M. J., 190 00 Praha 9
Věc: Poskytnutí informací - ze správního spisu 2016/2260/SPR/KAV, kde žadatel je zmocněncem účastníka řízení. Informace byla žadateli poskytnuta do datové schránky.

17. Mgr. L. V., 391 43 Mladá Vožice
Věc: Poskytnutí informace - ke zcelování pozemků rozhodnutím stavebního úřadu. Informace byla žadateli poskytnuta do datové schránky.

18. Odvoz Vozu s.r.o, IČ 03724026, Americká 362/11, Praha 2 - Vinohrady, PSČ 120 00
Věc: Poskytnutí informace - ze správního spisu č.j. 2016/2089/SPR-SR, kde žadatel je zmocněncem účastníka řízení. Informace byla žadateli poskytnuta do datové schránky.

19. Odvoz Vozu s.r.o, IČ 03724026, Americká 362/11, Praha 2 - Vinohrady, PSČ 120 00
Věc: Poskytnutí informace - ze správního spisu č.j. 2016/5928/SPR-SR, kde žadatel je zmocněncem účastníka řízení. Informace byla žadateli poskytnuta do datové schránky.

20. Biokontakt, z. s., IČ 26549875, Brno
Věc: Poskytnutí informace - zaslání seznamu všech případů vedených správních řízení o uložení nápravných opatření v důsledku negativního dopadu na životní prostředí (spisovou značku, slovní označení, jak bylo řešeno, zda uložena sankce) za roky 2015 a 2016. Informace byla žadateli poskytnuta do datové schránky.

21. M. H. Praha 6
Věc: Poskytnutí informace - o nájmu pozemku 2835/1, Zámečnická ul., Trutnov. Informace byla žadateli poskytnuta do e-mailové schránky.

22. Odvoz Vozu s.r.o, IČ 03724026, Americká 362/11, Praha 2 - Vinohrady, PSČ 120 00
Věc: Poskytnutí informace - ze správního spisu č.j. 2016/13046/SPR-SR, kde žadatel je zmocněncem účastníka řízení. Informace byla žadateli poskytnuta do datové schránky.

23. CETIN Česká telekomunikační infrastruktura a.s., 130 00 Praha 3
Věc: Poskytnutí informací - zaslání seznamu právnických osob, v nichž má město Trutnov většinovou majetkovou účast (samostatně nebo s jiným územně samosprávným celkem). Informace byla žadateli poskytnuta do datové schránky.

24. ODVOZ VOZU s.r.o., 120 00 Praha 2
Věc: Poskytnutí informací - ze správního spisu 2016/13591/SPR-SR. Informace byla anonymizována (rozhodnutím částečně odmítnuta) vzhledem k tomu, že žadatel sice uvedl, že je zmocněncem účastníka správního řízení, toto však do doby poskytnutí informace nedoložil (i přes výzvu povinného subjektu, aby tak učinil). Ve zbývající části bylo žadateli vyhověno a informace mu byla poskytnuta zasláním zprávy do datové schránky.

25. ODVOZ VOZU s.r.o., 120 00 Praha 2
Věc: Poskytnutí informace - ze správního spisu 2016/17715/SPR-SR NOH. Informace byla poskytnuta zasláním zprávy do datové schránky vzhledem k tomu, že žadatel je zmocněncem účastníka tohoto správního řízení. 

26. ODVOZ VOZU s.r.o., 120 00 Praha 2
Věc: Poskytnutí informace - ze správního spisu 2017/125/SPR-SR (HAL). Informace byla poskytnuta zasláním zprávy do datové schránky vzhledem k tomu, že žadatel je zmocněncem účastníka tohoto správního řízení.

27. Ing. M. J., 190 00 Praha 9
Věc: Poskytnutí informace - ze správního spisu 42151/2017. Informace byla poskytnuta zasláním zprávy do datové schránky vzhledem k tomu, že žadatel je zmocněncem účastníka tohoto správního řízení. 

28. JUDr. L. H., 541 01 Trutnov
Věc: Poskytnutí informace - za jakou kupní cenu nabízí město Trutnov prodej p.p.č. 2013/8 Společenství vlastníků Švédská 463, 464 v Trutnově. Informace byla poskytnuta zasláním zprávy do datové schránky s tím, že ceny jsou veřejně dostupné na webu města Trutnova (schváleny byly usneseními Rady města Trutnova RM č 2011-957/19 ze dne 12.09.2011, RM č. 2017-422/8 ze dne 24.04.2017 a RM č. 2017-421/8 ze dne 24.04.2017).

29.MUDr. A. S., 541 01 Trutnov
Věc: Poskytnutí informací - o přestupkovém řízení na úseku stavebního řádu. Informace byla žadateli poskytnuta doporučeným dopisem, v souladu s jeho žádostí.

30.M. V., Vysoké Veselí
Věc: Poskytnutí informací - kopie správního spisu 2016/16430/SPR-SR-HAL. Informace byla poskytnuta zasláním zprávy do datové schránky žadatele, který je účastníkem předmětného řízení, v souladu s jeho žádostí.

31.Ing. Š. G., 120 00 Praha 2
Věc: Poskytnutí informace - kopií nájemních smluv města na nebytové prostory v centru města pro stanovení výše nájemného v místě a čase obvyklého do znaleckého posudku. Informace byla poskytnuta zasláním zprávy do e-mailové schránky žadatele, v souladu s jeho žádostí.

32.P. K., 160 00 Praha 6
Věc: Poskytnutí informací - jakým způsobem městský úřad vymáhá nedoplatky (např. nezaplacené pokuty) - zda pomocí daňové exekuce sám, případně za pomoci celního úřadu, nebo pomocí služeb soudního exekutora. Informace o tom, že daňové nedoplatky vymáhá Odbor finanční MěÚ Trutnov dle daňového řádu (zák. č. 280/2009 Sb., v platném znění) byla žadateli poskytnuta e-mailem, v souladu s jeho žádostí.

33.MUDr. Z. B., 120 00 Praha 2
Věc: Poskytnutí informací - jak bude dále postupováno ve věci správního spisu 2017/4116/SPR-SR. Informace o tom, že osoba žadatelem o informaci označená jako řidič jím provozovaného vozidla bude předvolána k podání vysvětlení a následně bude postupováno podle přestupkového zákona, byla poskytnuta žadateli zasláním doporučeného dopisu, v souladu s jeho žádostí.

34.M. H., 541 00 Trutnov
Věc: Poskytnutí informace - zápis z místního šetření pracovníků Odboru majetku MěÚ Trutnov v lokalitě Zámečnická ul., Trutnov, a vyjádření členů SVJ Zámečnická 464 - 466, Trutnov, k nájmu sousedícího pozemku. Informace byla poskytnuta zasláním zprávy do e-mailové schránky žadatele, v souladu s jeho žádostí. 

35.REMA AOS, a. s., Antala Staška 510/38, 140 00 Praha 4
Věc: Poskytnutí informace - zda je město Trutnov vázáno smluvně ke společnosti EKO-KOM, a.s. a zda mu případná smlouva brání ve smluvním jednání se společností REMA AOS, a.s. Informace o tom, že město má uzavřenu smlouvu s autorizovanou obalovou společností EKO-KOM a.s., Praha 4, ale že smlouva netvoří překážku v jednání se společností REMA AOS, a.s., byla žadateli zaslána do datové schránky, v souladu s jeho žádostí.

36.L. P., 746 01 Opava
Věc: poskytnutí informací - kolik podnětů k provedení kontroly podle zákona na ochranu ovzduší bylo městskému úřadu od 01.01.2017 podáno, v kolika případech bylo provozovateli stacionárního zdroje zasláno upozornění, v kolika případech byla provedena kontrola přímo v obydlí provozovatele stacionárního zdroje, kolik bylo uloženo pokut a v jaké výši. Informace o tom, že MěÚ Trutnov nebyl doručen žádný takový podnět, proto ani nebylo zasláno žádné upozornění provozovateli stacionárního zdroje, nebyla provedena žádná kontrola přímo v obydlí ani nebyla uložena žádná pokuta, byla žadateli zaslána e-mailovou zprávou, v souladu s jeho žádostí.

37.K. Š., 541 01 Trutnov
Věc: Poskytnutí informací – kopií rozhodnutí týkajících se doplňkových staveb na pozemku 889/21, Kryblice, Trutnov. Informace byla žadateli poskytnuta doporučeným dopisem s přílohami, v souladu s jeho žádostí.

38.V. K., 148 00 Praha 11
Věc: Poskytnutí informace – zda má město problémy se škodlivými ptáky a jak je řeší, zda poskytuje náhrady za škody či dotace na jejich plašení. Informace o tom, že město problémy s holuby, špačky a kormorány minimálně 15 let nemá, v městské památkové zóně jsou objekty města chráněné mechanickými zábranami na parapetech oken proti usedání holubů, větrací otvory do podkroví chrání sítě, dále že se špačky a kormorány problémy město nemá, proto se proti nim nijak nebrání, s plašiči ptáků „Birdgard“ jsme se dosud nesetkali a že město neposkytuje dotace ani náhrady škod způsobených ptáky (nebylo o ně ani požádáno), byla žadateli poskytnuta e-mailem, v souladu s jeho žádostí.

39.M. V., 541 00 Trutnov
Věc: Poskytnutí informací – kopií dokladů k demolici bývalé Faltisovy vily a bývalého Texlenu v HSM v Trutnově, a zda nebylo s demolicí započato dříve, než o ní bylo stavebním úřadem rozhodnuto. Kopie dokladů a sdělení, že v případě bývalé Faltisovy vily byly demoliční práce zahájeny před pravomocným rozhodnutím správního orgánu, a o tom, že s investorem bylo zahájeno řízení o správním deliktu, byly žadateli poskytnuty zasláním doporučeného dopisu s přílohami, v souladu s jeho žádostí. 

40.FLEET Control s.r.o., Smetanovo nábřeží 327/14, 110 00 Praha 11
Věc: Poskytnutí informace – části správního spisu č.j. 2017/3723/SPR-SR, kde žadatel uvedl, že je zmocněncem účastníka řízení. Vzhledem k tomu, že toto tvrzení nedoložil udělenou plnou mocí, byla mu informace poskytnuta zasláním datové zprávy do datové schránky s anonymizovanými osobními údaji obsaženými ve spise.

41. FLEET Control s.r.o., Smetanovo nábřeží 327/14, 110 00 Praha 11
Věc: Poskytnutí informace – kopie části správního spisu č.j. 2014/5696/SPR/NOH, kde žadatel je zmocněncem účastníka řízení. Vzhledem k tomu mu byla informace poskytnuta do datové schránky.

42. TOP AUDITING. s.r.o., Koliště 1965/13a, 602 00 Brno
Věc: Poskytnutí informace – seznamu hodnocených nabídek s uvedením uchazeče a jeho nabídkové ceny ve výběrovém řízení „Přezkoumání hospodaření města Trutnova za roky 2017 – 2020“. Informace byla žadateli poskytnuta do e-mailové schránky.

43. J. Č. Trutnov
Věc: Poskytnutí informace – kopií z jednání o povolení prvé etapy trailových tras v lokalitě Lhota. Informace byla žadateli poskytnuta doporučeným dopisem.

44. L. H. Praha
Věc: Poskytnutí informace – týkající se maximální a průměrné odezvy Informačního systému Evidence obyvatel, tj. Registru rodných čísel, Evidence obyvatel, Evidence občanských průkazů a Evidence cestovních dokladů na MěÚ Trutnov. Který úkon je v Informačním systému nejnáročnější a kolik zabere času. Jaký úřad eviduje počet výpadků IS EO za roky 2014, 2015, 2016 a k datu podání žádosti za rok 2017. Informace byla žadateli poskytnuta doporučeným dopisem 

45. JUDr. T. P., advokát, Fulnek
Věc: Poskytnutí informace – sdílené ceny služebních mobilních tarifů, sdělení obsahu tarifového balíčku a sdělení obchodní firmy poskytovatele těchto služeb pro MÚ Trutnov. Informace byla žadateli poskytnuta zasláním dopisu do datové schránky.

46. K. Š. Trutnov
Věc: Poskytnutí informace – zda bylo s MUDr. A.S. zahájeno správní řízení za dlouhodobé neudržování pozemků. Informace o tom, že takové řízení zahájeno nebylo, neboť při následné kontrole nebylo shledáno porušení zákona na ochranu zemědělského půdního fondu, byla žadateli odeslána doporučeným dopisem.

47. K. T. Jihlava
Věc: Poskytnutí informace – týkající se provozované MHD v Trutnově za rok 2016 (počet ujetých km, počet přepravených cestujících, dotace – tj. úhrada ztráty – za rok 2016). Informace byla žadateli poskytnuta e-mailem v souladu se žádostí.

48. Holubová advokáti s.r.o., Za Poříčskou bránou 21/365, Praha 8
Věc: Poskytnutí informace – jakým způsobem bude město Trutnov zajišťovat soulad s GDPR, zda zadalo či zadá zakázku na právní služby advokátních kanceláří v souvislosti s implementací DGPR, kolik má město příspěvkových organizací a zda jako obec s rozšířenou působností bude implementovat GDPR i pro obce (či společně s nimi) v rámci správního obvodu. Informace o tom, že MěÚ bude implementaci pro sebe zajišťovat dodavatelsky a následně bude jmenován z řad jeho zaměstnanců pověřenec pro GDPR, dále že MěÚ nezadal ani zadávat nebude veřejnou zakázku na právní služby v souvislosti s implementací GDPR, že město je nyní zřizovatelem 19 příspěvkových organizací a že jako obec s rozšířenou působností nebude implementovat GDPR pro obce ve svém správním obvodu (s ohledem na odlišné podmínky a rozsah agend úřady obcí zajišťovaných), byla žadateli zaslána do datové schránky.

49. K. Š. Trutnov
Věc: Poskytnutí informace – kopií veškerých dokumentů, zejména podnětů na přestupek, „udání“ a dalších obdobných listin, které byly podány na Odbor správní MěÚ Trutnov proti osobě žadatele za období od 01.06.2015 do 01.12.2017. Požadované informace v podobě kopií tří podání byly žadateli předány v souladu se žádostí osobně na MěÚ Trutnov. Současně byl žadatel upozorněn, že poskytnuté listiny obsahují i osobní údaje další osoby a že s nimi může nakládat jen v souladu se zákonem na jejich ochranu (č. 101/2000 Sb.)

50. S. Š. Bernartice
Věc: Poskytnutí informace – kopie žádosti o dotace na Projekt „Územní plán Trutnov“, z jakých programů a fondů bylo čerpáno a v jaké výši, podmínky, za kterých byly dotace poskytnuty. Požadované informace byly s ohledem na jejich velký rozsah a současně i v souladu se žádostí poskytnuty na žadatelem uvedenou e-mailovou adresu.

51. A. S. Trutnov
Věc: Poskytnutí informace – kdy bylo vydáno stavební povolení na rodinný dům na žadatelem uvedeném pozemku v k.ú. Trutnov a z jakého důvodu bylo toto stavební povolení prodlouženo o 15 let. Informace byla žadateli poskytnuta v souladu se žádostí e-mailem.