Zápisy do škol a školek pro školní rok 2021/2022

S ohledem na stále trvající ochranná opatření související s pandemií COVID-19 bude i v letošním roce pozměněn způsob zápisů dětí k povinné školní docházce a předškolnímu vzdělávání. Město Trutnov tak upozorňuje rodiče, aby své děti přihlásili v souladu s těmito opatřeními.    

Zápis k povinné školní docházce

Zápisy k povinné školní docházce na školní rok 2021/2022 se uskuteční na všech městem zřizovaných základních školách v termínu od 1. dubna do 16. dubna 2021. I letos se konají distančně bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Zákonní zástupci své děti přihlásí prostřednictvím on-line aplikace. Odkaz na aplikaci a další podrobné informace jsou k dispozici na webových stránkách jednotlivých základních škol.  Ve výjimečných případech je možné podat přihlášku osobně. Termíny osobního podání na jednotlivých školách a postup lze nalézt taktéž na jejich stránkách.

Zapisují se primárně děti narozené od 1. září 2014 do 31. srpna 2015 a děti s odkladem povinné školní docházky z loňského roku. V rámci zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání na školní rok 2021/2022 jsou ředitelé základních škol povinni v souladu se školským zákonem přednostně přijmout žáky s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu, a to do výše povoleného počtu žáků dle školského rejstříku.


Zápis k předškolnímu vzdělávání

Zápis do Mateřské školy, Trutnov se uskuteční ve dnech od 3. května do 12. května 2021, a to distanční i prezenční formou.

Distanční podání žádosti bude možné po celou dobu zápisu (3. - 12. května 2021) těmito způsoby:

Prezenční (osobní) podání žádosti bude možné pouze ve dnech 6. a 7. května 2021 (čtvrtek a pátek), vždy od 10:00 do 14:00 v kanceláři příslušného pracoviště MŠ, a to za dodržení mimořádných ochranných opatření.

Žádost o přijetí si lze již nyní stáhnout na webových stránkách MŠ www.mstrutnov.cz/pro-rodice/ a opatřit ji potvrzením od pediatra o řádném očkování dítěte. V případě zdravotního postižení dítěte je potřeba dodat k žádosti i vyjádření školského poradenského zařízení. Při distančním podání žádosti je potřeba přiložit také scan rodného listu dítěte. V případě prezenčního podání stačí originál rodného listu k nahlédnutí.

V souladu se školským zákonem se přednostně přijímají děti, které dosáhnou před začátkem školního roku 2021/2022 nejméně třetího roku věku a mají místo trvalého pobytu v Trutnově, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku.

V letošním roce se opět v Trutnově otvírá třída s tzv. Montessori vzděláváním, a to na pracovišti MŠ Komenského. „Jediným kritériem pro přijetí do této třídy bude zájem rodičů dítěte o Montessori filozofii, který ověříme ještě před zápisem při vzájemné komunikací o tomto přístupu ke vzdělávání. Informace o Montessori pedagogice mohou rodiče nalézt na stránkách spolku Montessori www.montessoritrutnov.cz,“ vysvětluje Vladimíra Priputenová, ředitelka MŠ Trutnov.

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání lze podávat na tato pracoviště MŠ:

 

TZ - Zápisy do škol a školek pro školní rok 2021:2022 .pdf

 

Kontakt pro komunikaci s médii
Mgr. Michaela Dědková
tisková mluvčí
tel. 499 803 309, 735 793 913
e-mail: dedkova@trutnov.cz