2022 - Zveřejnění informací

Stav ke dni 18.01.2023 - V roce 2022 odpovídal zatím Městský úřad v Trutnově na tyto žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. Zde si můžete přečíst odpovědi...

info postava

(stav ke dni 24.11.2022)

1. Istav Media, s.r.o., Nádražní 32, 150 00 Praha 5

Věc: Poskytnutí informace – o vydaných rozhodnutích v rámci územního a stavebního řízení za období 01.10.2021 do 31.12..2021. Informace byla žadateli sdělena do jeho e-mailové schránky.

2. Alliance PRO BUS, z.s., sídlo Revoluční 7, 110 05 Praha 1

Věc: Poskytnutí informace – týkající se smlouvy, na jejímž základě pronajímá město Trutnov plochu autobusového nádraží, za jakou částku, kdy a ve kterém registru byla smlouva zveřejněna. Žádost byla zaevidována vzhledem k datu doručení do r. 2021 pod Sp.zn. TAJ/106/41/2021, a vyřízena sdělením do datové schránky žadatele.

3. Mgr. M. K., advokátka, 405 01 Děčín

Věc: Poskytnutí informace – týkající se studny na pozemku parc. č. XX/Y v k.ú. Horní Malá Úpa a napojení na tuto studnu. Informace byla žadateli sdělena doporučeným dopisem.

4. M. Š., 541 01 Trutnov

Věc: Poskytnutí informace – týkající se smlouvy o pronájmu pozemku, nebo jeho části: XXX/Y, obec Trutnov, k.ú. 579025 Trutnov. Informace byla žadateli sdělena doporučeným dopisem.

5. Ing. R. W., za Občanské sdružení Rýchory, z. s., Havlíčkova 234, 280 02 Kolín

Věc: Poskytnutí informace – týkající se stavby rybníků na parc. č. XXX/Y a XXX/YY v části za Horskou chatou Ozón. Informace zpracovaná Odborem životního prostředí MěÚ Trutnov byla žadateli zaslána do datové schránky.

6. Mgr. F. K., 110 00 Praha 1

Věc: Poskytnutí informace - týkající se honiteb, honebních společenstev, výhradních majitelů honebních pozemků tvořících celou honitbu v gesci MěÚ Trutnov. Informace byla žadateli sdělena do jeho e-mailové schránky.

7. M. H., 623 00 Brno

Věc: Poskytnutí informace - týkající se počtu stacionárních radarů ve správním obvodu Trutnov, typu a směru měření, GPS pozice, obec název a ulice, nebo číslo komunikace, rok uvedení do provozu. Informace byla žadateli sdělena do jeho datové schránky.

8. J. V., 541 01 Trutnov

Věc: Poskytnutí informace – týkající se vydání vyhlášky o veřejném pořádku, o konci provozní doby hostinských provozoven, zda město stanovilo výjimky z výše uvedených vyhlášek, dále o vydání vyhlášky o stanovení lokalit, kde lze překročit hygienický limit hluku. Informace byla žadateli sdělena do jeho datové schránky.

9. Občanské sdružení Rýchory, z. s., Havlíčkova 234, 280 02 Kolín

Věc: Poskytnutí informace – týkající se souboru staveb - vodní dílo na pozemcích parc. č. XXX/Y, XXX/Y a XXX/Y vše v k.ú. Rýchory. Informace byla žadateli sdělena do jeho datové schránky.

10. Občanské sdružení Rýchory, z. s., Havlíčkova 234, 280 02 Kolín

Věc: Poskytnutí informace – týkající se důvodu, proč OŽP neinformoval Občanské sdružení Rýchory o zahájení správních řízení, při nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny v zájmové lokalitě územního obvodu Žacléř. Informace byla žadateli sdělena do jeho datové schránky.

11. PB SCOM, s.r.o., Radniční 28, 753 01 Hranice

Věc: Poskytnutí informace – týkající se vydávání rozhodnutí o odstranění stavby, poskytnutí kopie rozhodnutí o odstranění stavby vydaných podle § 128 odst. 4 a § 129 stavebního zákona od 1.11.2021 doposud, sdělení informací o probíhajících řízeních o odstranění stavby, sdělení informací o podaných ohlášeních záměru odstranit stavbu. Informace byla žadateli sdělena do jeho datové schránky.

12. Dr. I. T., 471 54 Cvikov

Věc: Poskytnutí informace – týkající se zákazu svobodného vyjadřování názorů ohledně Ukrajiny nebo Ruska a jeho představitelů. Sdělení o odložení žádosti z důvodu nepříslušnosti bylo zasláno žadateli do jeho datové schránky.

13. M. N., 543 72 Rudník u Vrchlabí 

Věc: Poskytnutí informace – týkající se poskytnutí seznamu autoškol. Informace byla žadateli sdělena do jeho datové schránky.

14. H. W., 541 01 Trutnov

Věc: Poskytnutí informace – týkající se využívání pozemku č. XXXX, k.ú. Trutnov. Informace byla žadateli sdělena do jeho e-mailové schránky.

15. Dr. I. T., 471 54 Cvikov

Věc: Poskytnutí informace – týkající se legálního způsobu boje na Ukrajině. Sdělení o odložení žádosti z důvodu nepříslušnosti bylo zasláno žadateli do jeho datové schránky.

16. Dr. I. T., 471 54 Cvikov

Věc: Poskytnutí informace – týkající se Ukrajiny. Sdělení o odložení žádosti z důvodu nepříslušnosti bylo zasláno žadateli do jeho datové schránky.

17. Mgr. T. P., 700 30 Ostrava, adresa pro doručování 767 01 Kroměříž

Věc: Poskytnutí informace – týkající se vydaných rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace za roky 2017 - 2021. Informace byla žadateli sdělena do jeho e-mailové schránky.

18. Mgr. Z. B., advokát, 106 00 Praha 10

Věc: Poskytnutí informace – týkající se kopie protokolu z ústního jednání ve správním řízení, kde advokát zastupoval účastníka řízení. Informace byla žadateli sdělena do jeho datové schránky.

19. Istav Media, s.r.o., Nádražní 32, 150 00 Praha 5

Věc: Poskytnutí informace – týkající se informací z rozhodnutí vydávaných v rámci územního a stavebního řízení dle zák. 183/2006 Sb. za období 01.01.2022 do 31.03.2022. Informace byla žadateli sdělena do jeho datové schránky.

20. D. Ch., Horní Staré Buky, 542 43 Staré Buky

Věc: Poskytnutí informace – týkající se informace týkající se reklamního zařízení na pozemku č. XXXX v katastrálním území Trutnov. 

21. Eurobillboard Group s.r.o., třída 5. května 137/152, 373 72 Lišov, IČO: 09608249

Věc: Poskytnutí informace – týkajících se odstranění reklamních zařízení na parc. č. 1510/1, k. ú. Poříčí u Trutnova, parc. č. 1472/3, k. ú. Poříčí u Trutnova, parc. č. 942/79, k. ú. 942/79, k. ú. Bojiště u Trutnova, a parc. č. 379/11, k. ú. Volanov. Informace byla žadateli sdělena do jeho datové schránky.

22. D. Ch., Horní Staré Buky XXX, Staré Buky

Věc: Poskytnutí informace – týkajících se reklamního zařízení na pozemku č. 1126 v katastrálním území Trutnov. Informace byla žadateli sdělena do jeho e-mailové schránky.

23. D. Ch., Horní Staré Buky XXX, Staré Buky

Věc: Poskytnutí informace – týkajících se reklamního zařízení na pozemku č. 2085/8 v katastrálním území Trutnov. Informace byla žadateli sdělena do jeho e-mailové schránky.

24. Ing. J. E., Mladé Buky XXX, 542 23

Věc: Poskytnutí informace – týkajících se zbudování opěrné zdi v Mladobuckém potoku. Informace byla žadateli sdělena do jeho e-mail

25. D. Ch., Horní Staré Buky XXX, Staré Buky

Věc: Poskytnutí informace – týkajících se reklamního zařízení na pozemku č. 2085 v katastrálním území Trutnov. Informace byla žadateli sdělena do jeho e-mailové schránky.

26. J. S., Trutnov, 541 01

Věc: Poskytnutí informace – Informace o stavebním objektu "Penzion ranč Elbaga", č. e. 26, Jívka-D, Vernéřovice. Informace byla žadateli sdělena doporučeně.

27. AK Chrenek, Kotrba spol. s r.o., Těšnov 1, Praha 1, 110 00

Věc: Poskytnutí informace – Informace o fotovoltaických palenech umístěných na střešní krytině Barokní fary v Horním Maršově v Krkonoších na adrese Horská 175, 542 26 Horní Maršov. Informace byla žadateli sdělena do jeho datové schránky.

28. L. J., Pec pod Sněžkou, 542 21

Věc: Poskytnutí informace – Informace o potvrzení přepsání vlastníka automobilu SUBARU FORESTER, rz XXXXXXX. Informace byla žadateli sdělena do jeho datové schránky.

29. Ing. J. E., Mladé Buky, 542 23

Věc: Poskytnutí informace – podacího čísla České pošty jemu adresované zásilky. Informace byla žadateli sdělena do jeho e-mailové schránky.

30. M. F., Čebín, 664 23

Věc: Poskytnutí informace – příloh k rozhodnutím Odboru životního prostředí MěÚ Trutnov sp. zn. 2018/296/ŽP/ZAM a 2016/947/ŽP/ZAM a po jakou dobu se rozhodnutí archivují. Informace byla žadateli sdělena do jeho datové schránky.

31. M. F., Čebín, 664 23

Věc: Poskytnutí informace – příloh k rozhodnutím Odboru životního prostředí MěÚ Trutnov sp. zn. 2018/296/ŽP/ZAM a 2016/947/ŽP/ZAM a po jakou dobu se rozhodnutí archivují. Žadateli byla totožná informace poskytnuta do datové schránky (ze které svou žádost odeslal) a nyní ji požaduje zaslat písemně poštou. Informace byla žadateli zaslána tedy opakovaně písemně poštou.

32. L. Z., 514 01 Jilemnice

Věc: Poskytnutí informace – kolikrát bylo v minulosti zapsáno jména Honza do matriční knihy našeho úřadu. Informace o tom, že takové jméno do matriky vedené zdejším úřadem dosud nikdy zapsáno nebylo, byla žadateli poskytnuta do e-mailové schránky. 

33. Istav Media, s.r.o., Nádražní 32, 150 00 Praha 5

Věc: Poskytnutí informace - informací o rozhodnutích vydávaných v rámci územního a stavebního řízení dle zák. 183/2006 Sb. ve druhém čtvrtletí roku 2022. Informace byla žadateli poskytnuta do e-mailové schránky. 

34. M. F., Čebín, 664 23

Věc: Poskytnutí informace – žádost o zaslání kopie poštovní doručenky, kterou byla žadateli poskytnuta informace na základě jeho žádosti č. 31/2022. Kopie poštovní doručenky – útržku – byla žadateli odeslána e-mailem.

35. PB SCOM, s.r.o., Radniční 28, 753 01 Hranice

Věc: Poskytnutí informace – vydávání rozhodnutí o odstranění stavby, poskytnutí kopie rozhodnutí o odstranění stavby vydaných podle § 128 odst. 4 a § 129 stavebního zákona od 1.02.2022 doposud, sdělení informací o probíhajících řízeních o odstranění stavby, sdělení informací o podaných ohlášeních záměru odstranit stavbu. Žadateli byla informace poskytnuta do datové schránky.

36. RYBÁŘ, SOPPÉ PARTNEŘI, advokáti, s.r.o., 110 00 Praha 1

Věc: Poskytnutí informace – usnesení rady či zastupitelstva č. 2005-396/6 ze dne 12.12.2005, usnesení rady či zastupitelstva města Trutnov č. 2007-292/6 ze dne 19.11.2007, relevantní doklady o tom, že záměry prodeje nemovitostí, blíže specifikovaných ve výše uvedených usnesení rady či zastupitelstva byly řádně a včas zveřejněny (vyvěšeny ) na úřední desce a následně sejmuty z úřední desky nadepsaného úřadu v souladu s platnými právními předpisy. Informace byla žadateli poskytnuta do datové schránky. 

37. Ing. R. K. 541 01 Trutnov

Věc: Poskytnutí informace – ze správního řízení s majitelem nemovitosti Horní Staré Buky č.p. 131, zda odstraňovaná střešní krytina obsahovala azbest. Informace byla žadateli poskytnuta do e-mailové schránky. 

38. Ing. L. K. a Ing. P. K. 541 01 Trutnov

Věc: Poskytnutí informace – o odstranění stavby na st.p.č. 590, k.ú. Dolní předměstí a odstranění dřevin na p.p.č. 563, k.ú. Trutnov. Informace byla žadatelům poskytnuta doporučeně.

39. T. V. 262 23 Jince

Věc: Poskytnutí informace - o povolení stavebního úřadu na umístění mobilhome na pozemku v kempu Dolce. Informace byla žadateli poskytnuta do e-mailové schránky. 

40. Z. V. 530 03 Pardubice

Věc: Poskytnutí informace - o množství projednaných a odsouzených přestupků podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí. Informace byla žadateli poskytnuta do datové schránky.

41. Delpha plus, s.r.o., 362 14 Kolová 194

Věc: Poskytnutí informace - o nakládání s podzemními vodami na pozemcích p.p.č. 191/4 a st.p.č. 455 v k.ú. Pec pod Sněžkou a o vedení řízení o povolení legálního odběru podzemních vod  na pozemcích p.p.č. 191/4 a st.p.č. 455 v k.ú. Pec pod Sněžkou + oprava žádosti o informace - nesprávné číslo pozemku - p.p.č. 191/4 namísto správného p.p.č. 191/1. Informace byla žadateli poskytnuta do e-mailové schránky.

42. JUDr. S. K., 541 01 Trutnov

Věc: Poskytnutí informace – informace o postupu v řízení vedeném pod č.j. MUTN 10633/2022, sp. zn. 2015/7060/V/KOP. Žadateli byla informace poskytnuta do datové schránky.

43. Tender Service, s.r.o., Bubenská 1376/39, 170 00 Praha 7

Věc: Poskytnutí informace – přehledu investičních plánů / projektů financovaných v r. 2022 městem Trutnovem. Informace byla žadateli poskytnuta do e-mailové schránky.

44. Istav Media, s.r.o., Nádražní 32, 150 00 Praha 5

Věc: Poskytnutí informace – informací z rozhodnutí vydávaných v rámci územního a stavebního řízení dle zák. 183/2006 Sb. Informace byla žadateli poskytnuta do e-mailové schránky.

45. Ing. J. E., 542 23 Mladé Buky

Věc: Poskytnutí informace – kopie povolení vypouštění odpadních vod ze septiku na parcele 105/11 v katastru Pilníkov I. Informace byla žadateli poskytnuta do e-mailové schránky.

46. M. H., XHOLM082@studenti.czu.cz

Věc: Poskytnutí informace - Informace o přestupkových řízeních podle zákona č. 250/2016 Sb. Informace byla žadateli poskytnuta do e-mailové schránky. 

47. Mgr. F. Š., 1000 Brussels, t.č. 306 35 Plzeň

Věc: Poskytnutí informace – informace o zvolených členech zastupitelstva města, seznam zaměstnanců MěÚ Trutnov od statutárního zástupce po vedoucího oddělení, organizační struktura úřadu, organizační, pracovní, spisový a skartační řád, rozpočet města na rok 2023, seznam dodavatelů energií, seznam zřizovaných subjektů a členství v orgánech a organizacích na tuzemské, evropské i mezinárodní úrovni. Žadateli byla informace a rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti poskytnuta doporučeným dopisem.

 48. V. Š., 130 00 Praha 3

Věc: Poskytnutí informace – celého správního přestupkového spisu. Vzhledem k judikatuře soudů o tom, že poskytnutí celého spisu se nemá považovat za žádost o informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím, nýbrž že se jedná o nahlížení do spisu podle správního řádu, byla žádost postoupena k přímému vyřízení oprávněné úřední osobě a žadatel o tom byl vyrozuměn.

49. Lhota a Bezděkov, z. s., Mariánská 45, Trutnov 3 – Lhota, 541 03

Věc: poskytnutí informací - týkajících se městem poskytnutých dotací pro činnost spolku Trutnov tra ils, z.s., a společnosti Trutnov Trails centrum s.r.o., oboje se sídlem Lhotecká 567, Trutnov – Poříčí, v letech 2019, 2020, 2021 a 2022. Požadovaná informace byla poskytnuta do datové schránky žadatele dne 02.01.2023 pod sp. zn. TAJ/106/2/2023. S ohledem na to, že žádost byla podána již v roce 2022, je evidována též pod sp. zn. TAJ/106/49/2022.