Životní situace

Aplikace Životní situace představuje souhrn praktických návodů na řešení některých vašich problémů prostřednictvím našeho úřadu. Dozvíte se v nich jak co zařídit, kam zajít, co si vzít s sebou.

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Zrušení trvalého pobytu

Ohlašovna rozhodne ve správním řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu i v případě, kdy zaniklo-li užívací právo občana k objektu nebo vymezené části objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana a neužívá-li občan tento objekt nebo jeho vymezenou část.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Návrh (žádost) na zrušení  údaje o místu trvalého pobytu může podat pouze oprávněná osoba (vlastník nemovité věci nebo nájemce nemovité věci).
Občan nemůže sám na sebe podat návrh na zrušení údaje o místu trvalého pobytu.

Podmínky a postup řešení:

Zrušit údaj o místu trvalého pobytu je možné pouze na návrh (žádost) oprávněné osoby, tj. osoby starší 18 let, která není omezena ve svéprávnosti k tomuto úkonu. Současně tato osoba má oprávnění užívat objekt určený k bydlení, ubytování a individuální rekreaci nebo jeho vymezenou část (např. byt nebo obytnou místnost), anebo je provozovatelem ubytovacího zařízení, kde je občan hlášen k trvalému pobytu.

Musí být současně splněny následující podmínky:       

užívací právo občana k objektu nebo jeho vymezené části (např. bytu nebo obytné místnosti)  jehož  adresa  je v evidenci obyvatel  uvedena  jako místo trvalého pobytu zaniklo

občan tento objekt neužívá (nezdržuje se tam, nemá tam svůj osobní majetek, není vedena společná domácnost...)

navrhovatel je povinen existenci výše uvedených podmínek prokázat

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podání návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu je jediný způsob, jak zrušit jiné osobě trvalý pobyt.
Podáním návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu musí být podáno v místě trvalého pobytu rušené osoby a to na ohlašovně.
Samotným podáním žádosti na ohlašovně je zahájeno správní řízení.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • Městský úřad Trutnov, Odbor správní, oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel, č. dveří 183.
  Úřední hodiny:
  Po a St: 8:00 – 17:00
  Út a Čt: 8:00 – 15:00
  Pá: 8:00 – 14:30
  Termín jednání je vždy nutné dohodnout s pracovníkem MěÚ Trutnov předem.
  Ohlašovna rozhoduje pouze o místu trvalého pobytu občanů České republiky. Ohlašovna MěÚ Trutnov rozhoduje pouze o místu trvalého pobytu občanů města Trutnov.

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Pro zrušení údaje o místu trvalého pobytu  je nutné předložit podepsaný návrh (žádost), který musí mimo jiné obsahovat:

identifikaci navrhovatele (jméno, příjmení, datum narození a adresu žadatele)

identifikaci osoby, pro níž se požaduje zrušení údaje o místu trvalého pobytu

doklady osvědčující oprávněnost podání návrhu (výpis z katastru nemovitosti, nájemní smlouva, kupní smlouva atd.)

doložení neužívání nemovitosti  (nejčastěji výpovědí rušené osoby, popř. navržení svědků, předávací protokol atd.)

doložení zániku užívacího práva (dohoda o ukončení nájemní smlouvy, vypořádání majetku po rozvodu manželů, rozsudek soudu o zrušení společného nájmu atd.)

Písemnosti musí být předloženy buďto v originálu nebo jako úředně ověřená kopie, anebo žadatel předloží správnímu orgánu při podání žádosti originál, ze kterého si správní orgán pořídí kopii.

Formuláře:

 • Formuláře nejsou stanoveny.
  Návrh (žádost) na zrušení údaje o místu trvalého pobytu lze podat písemně volnou formou, musí však obsahovat předepsané náležitosti. Požadavky jsou individuální. V tomto případě je vhodnější před podáním žádosti konzultovat postup v dané věci buď osobně na příslušném úřadu anebo případný dotaz učinit telefonicky, nebo zaslat na email adresu pracovníků příslušného úřadu. Pomocný formulář (žádost) lze vyzvednout v kanceláři č. 167.

Správní a jiné poplatky:

Úkon zrušení údaje o místu trvalého pobytu je zpoplatněn. Vybírá se správní poplatek 100 Kč za každou osobu, které má být zrušení údaj o místu trvalého pobytu. Správní poplatek lze uhradit v hotovosti na MěÚ Trutnov při podání návrhu. Po dohodě s pracovníky MěÚ Trutnov, kdy bude upřesněna forma platby i bezhotovostní formou.

Lhůty pro vyřízení:

Lhůta pro vyřízení (rozhodnutí ve správním řízení) zrušení údaje o místu trvalého pobytu je do 30 dnů a ve zvlášť složitých případech max. do 60 dnů.

Další účastníci (dotčení) postupu:

 • Účastníkem řízení je i občan, kterému má být údaj o místu trvalého pobytu zrušen.

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Po nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu je občanovi přidělena úřední adresa ohlašovny v místě trvalého pobytu, tzv. "adresa úřadu".
Občan je povinen požádat o vydání nového občanského průkazu do 15 pracovních dnů ode dne, kdy nabylo právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o jeho místě trvalého pobytu, neboť jeho občanský průkaz obsahuje nesprávné údaje a skončila mu platnost. V samotném občanském průkazu bude následně uveden v kolonce trvalý pobyt i údaj "adresa úřadu".

Můžete využít tuto elektronickou službu:

 • Návrh na zrušení údaje o místu trvalého pobytu lze podat i elektronicky dálkovým přístupem, který musí být opatřen zaručeným elektronickým podpisem nebo prostřednictvím zpřístupněné datové schránky. V tomto případě je nutné vzít na vědomí, že současně s žádostí musí být uhrazen správní poplatek a předloženy veškeré důkazní materiály.
  Případný dotaz v této věci může být zaslán na email adresu pracovníků příslušného úřadu již před samotným podáním žádosti.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Další informace:

 • Občané, kteří chtějí podat žádost o zrušení údaje o místu trvalého pobytu nemohou využít elektronický objednávkový systém WEBCALL, prostřednictvím kterého si mohou objednat obsluhu u příslušného okénka na určitý den a hodinu.

  Objednávková webová aplikace města Trutnov:
  v3.kadlecelektro.cz/obj/index.php?id=110

Datum poslední aktualizace: 26.1.2023

Datum konce platnosti návodu: 31.12.2023