Životní situace

Aplikace Životní situace představuje souhrn praktických návodů na řešení některých vašich problémů prostřednictvím našeho úřadu. Dozvíte se v nich jak co zařídit, kam zajít, co si vzít s sebou.

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Postup pro omezení svéprávnosti a opatrovnictví dospělých osob (plnoletých)

K omezení svéprávnosti člověka může dojít zejména v těchto případech, když:
- člověk trpí duševní poruchou
- není schopen se sám o sebe postarat
- není schopen sám nakládat s finančními prostředky
- je lehce ovlivnitelný k podepisování různých smluv
- nemá reálný náhled na svůj zdravotní stav
- má sklony k sebepoškozování, sebevražedné úmysly atd.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Řízení o omezení svéprávnosti osoby je započato podáním podnětu či návrhu (včetně zprávy o aktuálním zdravotním stavu), podnět/návrh se zasílá okresnímu soudu. Návrh/podnět může podat kdokoli, právnické i  fyzické osoby např. rodinní příslušníci, přátelé, známí, lékaři, městský úřad, všichni ti, kteří přicházejí do kontaktu s danou osobou.


Podmínky a postup řešení:

Po podání podnětu/návrhu soud zváží, zda je důvod k zahájení řízení o omezení svéprávnosti nebo lze zvolit jiný institut podpory, nápomoci či zastoupení. Pokud je řízení zahájeno, ustanoví soud znalce z oboru psychiatrie, který následně vypracuje znalecký posudek na posuzovanou osobu, poté je nařízeno ústní jednání. Soud za účasti znalce, navrhovatele, posuzované osoby a jejího opatrovníka pro řízení (rodinný příslušník nebo advokát ex offo) vydá rozsudek.


Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Doporučujeme navštívit praktického a odborného lékaře, ke kterému posuzovaný dochází. Jedná se zejména o zvážení, zda je důvod k zahájení řízení. Poté kontaktovat sociálního pracovníka či veřejného opatrovníka MěÚ Trutnov a to buď osobně, telefonicky či e-mailem, případně vyšší soudní úřednice na příslušném okresním soudu.  


Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • Městský úřad Trutnov, Odbor sociálních věcí, školství a zdravotnictví, oddělení sociální péče, školství a zdravotnictví, Slovanské náměstí 165, 541 01 Trutnov

  Pondělí, středa 8.00 – 17.00
  Pátek 8.00 – 14.30

  Úterý, čtvrtek práce v terénu - dostupnost na telefonu 605 202 619

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Nejsou potřeba žádné doklady.


Formuláře:

 • Žádný formulář není k dispozici, lze poradit, jak návrh či podnět na zahájení řízení o omezení svéprávnosti sepsat a kam jej adresovat.

Správní a jiné poplatky:

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny. 


Lhůty pro vyřízení:

Zákonné lhůty nejsou stanoveny, vydání rozsudku o omezení svéprávnosti trvá zhruba 8 - 12 měsíců.


Další účastníci (dotčení) postupu:

 • Posuzovaná osoba, které se bude podnět či návrh týkat, rodina dotyčné osoby, ošetřující lékař, odborný lékař (např. psychiatr, neurolog, ortoped atd.)

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

V případě podání návrhu je požadována spolupráce s okresním soudem, jelikož navrhovatel je zároveň účastníkem řízení a jsou mu zasílány veškeré pozvánky a další dokumenty od soudu. Důležitá je také spolupráce se sociálními pracovníky či veřejnými opatrovníky městského úřadu, kteří mohou být průvodcem a rádcem během soudního řízení. Rovněž na dožádání soudu zpracovávají doplňující dotazník, kvůli kterému obvykle kontaktují navrhovatele.


Můžete využít tuto elektronickou službu:

 • Podnět/návrh nelze podat elektronicky.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • Výkon opatrovnictví není v žádném zákoně taxativně vymezen.

Další informace:

 • ---

Datum poslední aktualizace: 8.6.2022

Datum konce platnosti návodu: 31.5.2023