Životní situace

Aplikace Životní situace představuje souhrn praktických návodů na řešení některých vašich problémů prostřednictvím našeho úřadu. Dozvíte se v nich jak co zařídit, kam zajít, co si vzít s sebou.

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních

Každý (fyzická osoba, fyzická osoba podnikající i právnická osoba), kdo vypouští odpadní vody do vod povrchových nebo podzemních, musí mít platné povolení příslušného vodoprávního úřadu podle § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona.

Ten, kdo má takové povolení, je oprávněn vypouštět odpadní vody do vod povrchových nebo podzemních v rozsahu a po dobu uvedenou v tomto povolení.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Žádat o povolení může každý, kdo je způsobilý k právním úkonům. Žadatel se může nechat v řízení zastupovat na základě plné moci.

Podmínky a postup řešení:

Podle ustanovení § 8 zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon)  je třeba k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních povolení vodoprávního úřadu.

Povolení k nakládání s vodami se vydává na časově omezenou dobu, maximum je 10 let.


Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podáním žádosti. K žádosti  se předkládají doklady dle vyhlášky 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu. Žádost se podává na předepsaném formuláři.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • Kde: Městský úřad Trutnov, Odbor životního prostředí, oddělení ochrany prostředí a vodního hospodářství, 1. patro
  Kdy: v úřední dny - pondělí a středa od 08:00 do 17:00 hod., jinak po předchozí dohodě

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Vyplněnou žádost a doklady stanovené vyhláškou č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, a to:

 • kopii katastrální mapy se zakreslením místa vypouštění
 • vyjádření osoby s odbornou způsobilostí (hydrogeologa) v případě vypouštění do vod podzemních
 • vyjádření správce dotčeného vodního toku v případě vypouštění do vod povrchových
 • kopii povolení stavby a kolaudačního rozhodnutí či kolaudačního souhlasu, bylo-li vydáno
 • doklad o vlastnickém právu nebo právu užívání vodního díla, nelze-li toto právo ověřit v katastru nemovitostí
 • vyjádření a stanoviska dotčených orgánů (např. orgánu ochrany přírody),
 • dokumentace pro vydání společného povolení, pokud povolení k nakládání s vodami slouží jako podklad pro společné řízení podle § 94j nebo § 94q a následujících stavebního zákona

Formuláře:

Správní a jiné poplatky:

Vydání rozhodnutí není zpoplatněno.

Lhůty pro vyřízení:

Vodoprávní úřad rozhodne do 60 dnů od zahájení vodoprávního řízení; ve zvlášť složitých případech nejdéle do 3 měsíců.

Další účastníci (dotčení) postupu:

 • Účastníky řízení stanoví zákon č. 500/2004 Sb., správní řád. Zpravidla jsou to: vlastníci dotčeného pozemku, správce dotčeného vodního toku, obec na jejíž území se povolovaná činnost bude provádět.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

  Vyhláška č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu.

  Nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění pozdějších předpisů.

  Nařízení vlády č. 57/2016 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních, ve znění pozdějších předpisů.

Opravné prostředky:

Proti rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, podáním učiněným u Odboru životního prostředí Městského úřadu Trutnov.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na jeho náklady.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.


Sankce v případě nedodržení předepsaných povinností:

Fyzické osoby - v případě nedodržení povinností (nakládání s povrchovými vodami bez povolení) lze uložit pokutu dle § 116 vodního zákona.

Právnické osoby nebo fyzické osoby podnikající - v případě nedodržení povinností (nakládání s povrchovými vodami bez povolení) lze uložit pokutu dle § 125 vodního zákona. 


Další informace:

 • Pro potřeby konkrétnějšího posouzení je možné před zahájením příprav podat žádost o vyjádření v režimu ustanovení §18 vodního zákona. Vodoprávní úřad Vaši žádost posoudí a doporučí Vám další postup řešení.

Informace z jiných zdrojů:

 • Na internetových stránkách www.mze.cz nebo www.mzp.cz;

  nebo dotazem na pracovníky příslušného vodoprávního úřadu.

Datum poslední aktualizace: 23.3.2022

Datum konce platnosti návodu: 31.12.2024